Kierunki polityki oświatowejPodstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Podstawowe kierunki 

Podstawowe kierunki po zmianie - 24 stycznia2017 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rok szkolny 2015/2016

Minister Edukacji Narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych.
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym


Nasz ośrodek proponuje formy doskonalenia w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa zawarte w ofercie SODN