Przepisy o ramowych statutach szkół i placówek obowiązują do 1 września 2019 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie przepisów dotyczących ramowych statutów szkół i placówek uprzejmie informujemy Państwa Dyrektorów, że przepisy 
te na razie pozostają bez zmian.
 
 
Przypominamy niektóre zapisy prawa:
 
„Art. 60. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej (…) 2. Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone
w statucie szkoły lub placówki.”
 
Powyższa delegacja ustawowa wskazuje ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, jako organ do wydania rozporządzenia w tym zakresie.
 
W Dzienniku Ustaw w roku 2014 pod poz. 7 ukazała się ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono wtedy następujący zapis:
 
„Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2016 r.;”
 
Wersja ta obowiązywała od 31 marca 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku.
 
Jednakże w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 35) zapis o obowiązywaniu do dnia 1 września 2016 roku ulega zmianie:
 
„Art. 4.W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357) w art. 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2019 r.”
 
Reasumując – dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 61 poz. 624, z późn. zm.) zachowuje moc do dnia wydania przepisów zmieniających lub uchylających – w chwili obecnej jest to 1 września 2019 r.
 
O zaistniałych ewentualnych zmianach postaramy się informować Państwa na bieżąco.
 
Opracowanie: Z. De-Mezer

Brak komentarzy: